Маркиране на пресни храни с GS1 DataBar – ползи за търговците и потребителите

Продоволствените кризи и стремежът към оптимизация на процесите подчертават необходимостта от обмен и обработка на допълнителна информация за пресните хранителни продукти на мястото на продажба. Баркод символ GS1 DataBar позволява на търговците да намалят количеството на нереализирани продажби и да повишат качеството на обслужване и сигурността на крайния потребител, благодарение на по-доброто управление на сроковете на годност и следене на партидите.

Предизвикателство пред търговците е осигуряването на бърза и лесна проследимост на стоките, особено при пресните храни. Освен, че за целта е необходимо да разполагат със система за управление в мястото на продажба (POS), появява се нуждата за автоматично обработване на допълнителна информация за продуктите, в т.ч. партида и срок на годност, а при стоки с променливи тегла и към универсално идентифициране на този вид стоки, а не чрез използваните локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР). Последните не осигуряват уникална идентификация на марката и е необходима миграция към глобални номера на търговската единица (GTINs). Символиката GS1 DataBar подпомага миграцията към GTIN, тъй като тя позволява да се кодира уникален идентификационен номер GTIN и допълнителни данни, като срок на годност или „най-добро до“, тегло, партиден номер и други. Наличието на тези данни в баркода способства отчитането им на каса при продажба и освен, че остава следа в системата, тези данни се отпечатва в касовите бележки.
Ползи от прилагането на GS1 DataBar са:

  • автоматично отчитане на продажбата на каса,
  • управление сроковете на годност,
  • подобрено планиране на зареждането с пресни продукти,
  • проследяване и контрол в точките на продажба,
  • управление на категориите и други.

Промяната от нововъведението е голяма. Търговците на дребно ще трябва да преработят своите системи за автоматичното обаботване на допълнителните данни. Например, информацията „най-добро до“ или „срок на годност“ да може да се използва за предотвратяване продажби на стоки с изтекъл срок, информацията за партида да послужи за по-ефективно изтегляне на определени продукти при сигнал за несъответствие или съдържание на вредна съставка. Препоръчително е всички данни, кодирани в GS1 DataBar да могат да се обработват от POS софтуера на търговеца на дребно. Доставчиците също трябва да се подготвят за промяната от сегашните ЛНОР към глобални номера – GTINs при стоките с променливи тегла и кодирането на допълнителни данни за продукта., Необходимо е преглед и обновяване на наличните везни за етикетиране и системи за управление на производството и наличностите.
От 2016 година в България по инициатива на Метро К&К България и в съответствие с изискванията на Европейски Регламенти, между които 931/2011, 1169/2011, 1760/2000, и 1825/2000 фирмите преминават към партидно базирана проследимост, като първият етап засяга предимно пресни храни като месо, мляко и риба.

В съответствие с изискванията на търговеца в баркода трябва да бъдат включени следните данни в посочения ред:

  1.  GTIN – уникален номер на артикула (например свинско филе) с ПИ (01)
  2. Нетно тегло в килограми (3 символа след десетичната запетая) с ПИ (3103) за артикули с променливо тегло
  3. “Най-добро преди“ с ПИ (15) или „Срок на годност“ с ПИ (17) в зависимост от съответния артикул
  4. Партиден номер (L) с ПИ (10).

*Пример за баркод GS1DataBar
GS1-Databar Expanded Stacked

(01)03800849000332(3103)001123(17)161120(10)L-0989-exp

Информацията е необходима, за да може в касовата система на Метро К&К България да бъдат разчетени необходимите данни и да бъдат отпечатани на фактурата за клиента, с което да се подсигури проследимост на стоката до крайния потребител.

При въпроси относно определянето на GTIN номера и маркирането на продукти с GS1DataBar , моля свържете се с GS1 България. Лице за контакт Велин Кърчев: gs1bulgaria@gs1bg.org; 02/8117439, 604, 570, 1058 София, ул. Искър, 9.