Качество на баркод символите

Настоящата брошура има за цел да помогне при избора на подходящ баркод и качеството на символите при маркиране на стоки и/или услуги, като представя информацията по достъпен начин за потребителите. За повече и по-детайлна информация следва да се позовете на основното ръководство на GS1 – GS1 Основни спецификации (GS1 General Specifications).

Баркод символите в ръководството са само примерни и не са предназначени за сканиране или да се ползват като образци. Дадени са основни разяснения за верификацията на баркод символи и значението на параметрите, които се оценяват.

Макар да е направено всичко необходимо за гарантиране верността на стандартите GS1, съдържащи се в този документ, Съветът GS1 България към БТПП, ангажиран с подготовката на настоящия материал заявява, че документът се предоставя без гаранция, заявена или подразбираща се, за точността или съответствието и отхвърля всякаква отговорност, пряка или косвена за щети или загуби, свързани с използването на ръководството. Документът може да се модифицира във времето и във връзка с развитието на технологиите, изменение на стандартите или нови правни изисквания.

Качество на баркод символите.pdf

6.91 MB

Свали