Глобална Мрежа за Синхронизация на Данните (GDSN)

Глобалната мрежа за синхронизация на данните – GDSN, позволява на търговските партньори да обменят помежду си бизнес информация за своите продукти или фирми. Когато един от търговските партньори актуализира информацията за свой продукт, базите данни на неговите бизнес партньори също се актуализират.

GDSN представлява система от взаимно свързани банки данни или продуктови каталози, които позволяват хармонизацията на информация за търговски единици и фирми в глобалната верига за търсене предлагане. Използва се универсален език за класифициране на продуктите, за да може търговските партньори по света да използват еднакви наименования и термини за обозначаване на продуктите.

GS1 Global registry

GDSN се състои от Глобален регистър (GS1 Global Registry, GR), GDSN сертифицирани банки данни (GDSN Сertified data pools), Изисквания за съдържанието и качеството на данните (GS1 Data Quality Framework) и GS1 Глобална класификация на продуктите (GS1 Global Product Classification), които заедно създават стабилна среда за непрекъсната синхронизация на сигурни и точни данни.

GS1 Global Registry е „информационния каталог“ на GDSN, който указва източника, къде се съхраняват данните за търговските единици или за фирмите и кой има достъп до тях, като гарантира уникалността на регистрираните единици или фирми, и че всички банки данни (data pools) в мрежата спазват множеството от стандарти правила за валидизация на данните.

GS1 Certified Data Pools са електронни каталози със стандартни данни. Те служат като източник и/или получател на основни данни. Банките от данни (Data pools) могат да се управляват от организациите членове на GS1 (GS1 Member Organisation) или от доставчици на услуги (solution provider). Издаването на сертификати се извършва от  независимата консултантска фирма Drummond Group Inc., оторизирана от GS1 за това.C).

GS1 Data Quality Framework е множеството от изисквания, които се поставят по отношение на съдържанието и качеството на данните в сертифицираните банки данни.

Основно за  Data Quality Framework е протоколът за качеството на данните (Data Quality Protocol). Този протокол има два компонента:

  •          Система за управление качеството на данните (A data quality management system), която да следи за наличието и ефективността на процеса за управление на данните;
  •          Процедура за контрол, която да валидизира атрибутите на продуктите.

За да гарантира, че продуктите са класифицирани правилно и еднозначно, GDSN използва системата за глобална класификация на продуктите (GPC), която предоставя на производителите и търговците общ подход за групиране на продуктите. Това подобрява точността и целостта на данните в глобалната мрежа (GDSN), и позволява да се ускорят процесите по веригите на снабдяване, с цел  да се реагира по-бързо на потребителското търсене.

В основата на GPC са така наречените „блокове“. Те дефинират категории от еднакви продукти. „Блоковете“ могат допълнително да се характеризират, чрез използването на атрибути (Brick Attributes).

Необходими са  5 основни стъпки, позволяващи на търговският партньор да синхронизира данни за единици, локации и цени с другите партньори:

  •          Зареждане на данни: Продавачът регистрира информация  за продуктите или фирмата в неговата  банка данни (datapool).
  •          Регистриране на данни: Малка част от тази информация се изпраща до GS1 GlobalRegistry.
  •          Абонамент: Купувачът, чрез своята datapool се абонира да получава информация за продавача.
  •          Публикуване на данни: datapool на продавача публикува необходимата информация на datapool на купувача.
  •          Потвърждаване и информиране: Купувачът изпраща потвърждение към продавача чрез своя datapool, което информира доставчика за действията, които е предприел търговеца, използвайки тази информация.

GDSN гарантира, че данните които се обменят между търговските партньори са точни и в съответствие с универсално поддържани стандарти.