Документи за регистрация

Документи при кандидатстване за блок от номера:

  1. Молба за членство
  2. Регистрационна карта,
  3. Писмо за оторизиран фирмен потребител
  4. копие на ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ОПР) за последния приключен отчет за съответната финансова година. (При регистрации след м. септември на съответната година може да се приложи копие на ОПР за деветмесечието).

Документи при кандидатстване за номера GTIN и GLN са:

  1. Молба за членство
  2. Регистрационна карта,
  3. Писмо за оторизиран фирмен потребител

Молбата за членство, регистрационната карта и писмото за оторизиран потребител се генерират от системата на GS1 България след като се извършат необходимите стъпки за регистрация. Документите трябва да се разпечатат, да се подпишат от управляващия  на фирмата и да се изпратят на адреса на GS1 България.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Молба за членство

Образец

Свали