LEI КОД

GS1 България като Регистрационен агент на GS1 AISBL съдейства за получаването на Legal Entity Identifier (LEI) код.

Какво е LEI?

LEI  е уникален 20-символен код, в съответствие със стандарт ISO 17442.

LEI е инструмент за  идентифициране на правните субекти, участващи в пазарите с финансови инструменти. Целта е да се подобри измерването и мониторинга на системния риск и да се подкрепи по-рентабилното изпълнение на регулаторните изисквания по отношение на отчетността. На едно юридическо лице трябва да бъде определен само един LEI код в глобален мащаб.

Вижте повече за LEI от нашето видео!

Кой се нуждае от LEI?

Заявка за издаване на LEI  може да бъде направена от всички участници във финансови транзакции, включително (но не единствено):

• Регистрирани фирми и дъщерни дружества

• Фондове/Тръстове

• Организации с нестопанска цел/Благотворителни организации

• Еднолични собственици (физически лица, вписани в местен регистър)

• Клонове (основната структура трябва да има вече издаден LEI)

Индивидуален LEI НЕ бива да бъде заявяван от физически лица или оперативни отдели. Тези субекти трябва да използват LEI кодове на дружествата-майки.

За някои юридически лица LEI кодовете не са доброволна форма за идентификация, а са наложени от местни, национални или международни регулации. Повече информация за регулациите, които изискват LEI, ще намерите на: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei 

Как е структуриран LEI кодът?

Структурата на Идентификатора на юридическиото лице (LEI) е определена в стандарта ISO 17442:2012. LEI се състои от 20 символа:

• Първите четири цифри идентифицират местната оперативна единица (LOU), която е издала номера.

• Петата и шеста позиция са резервирани и трябва винаги да бъдат 0.

• Следващите 12 символа се състоят от цифри и букви. Комбинацията е уникална за юридическото лице.

• Последните две цифри са контролни.

Каква информация се свързва с LEI?

Всеки LEI код се обвързва с набор от данни, които стават публично достъпни в базата данни на GLEIF:

• Официално наименование на юридическото лице или на управителя на фонда

• Име на регистъра и регистрационен номер

• Седалище на основната структура или на управителя на фонда

• ISO код на държавата (напр. BG)

• Дата на първоначално издаване на LEI

• Дата на последна промяна на запазената информация

• Срок за подновяване на LEI

Как да получите Вашия LEI код?

За да получите уникален LEI код, е необходимо да се регистрирате в платформата LEI Direct. След като направите регистрация на профил, трябва да подадете заявка за издаване на LEI.

Регистрация

Стъпки за регистрация

Подоробна информация за регистрация на LEI

Свали

Такси

Ценова листа

Информация за таксите за издаване на LEI

Свали

За повече информация и съдействие: тел. 02/8117 571