В този знаменателен за международната организация GS1 момент правим преглед на изминалите 15 години и планираме бъдещето си развитие.

2005-2010 година

На 23 май 2005 г. експерти от фармацевтичната и медицинската промишленост от целия свят се събират в Принстън, Ню Джърси, за да обсъдят мерки за повишаване безопасността на пациентите. Участниците в срещата постигат единство относно значимостта на  глобалните стандарти за постигане на тази цел, както и за повишаване на ефективността на веригата на доставки. Създава се GS1 Healthcare User Group („HUG“), която по-късно е преименувана на GS1 Healthcare. Определени са мисията и визията, и се сформират първите работни екипи. Целта на групата е да ръководи разработването и прилагането на глобални стандарти в сектор здравеопазване в световен мащаб.

През следващите пет години GS1 Healthcare увеличава своята ангажираност с регулаторни органи и заинтересовани страни по целия свят. Разработени са Правила за определянето на глобални номера на търговските единици в здравеопазването (GTIN Allocation Rules for Healthcare). Предмет на обсъждане са темите за сериализацията, подходящите баркод символи и проследяване на търговските единици. Регулаторните органи получават добра обосновка за приемане на глобалните стандарти GS1 за решаване на редица проблеми в здравеопазването.

2016-2020 година

От 2016 г. GS1 Healthcare продължава да работи приоритетно с регулаторните органи, като предоставя стандартни решения за проследимост на лекарствата и уникална идентификация на медицински изделия (UDI), които се възприемат в повече от 70 държави по света.

За да могат всички заинтересовани страни в здравеопазването – доставчици, дистрибутори/ търговци на едро, производители, регулаторни органи, доставчиците на решения в логистиката и организациите членки на GS1 да постигнат успешна хармонизация чрез прилагане на глобални стандарти, GS1 удвоява своите усилия за повишаване на тяхната компетентност.

През 2020 г. GS1 Healthcare беше удостоена да председателства Съвета за съвместни инициативи, (Joint Initiative Council – група от международени организации за стандарти, които работят заедно за оперативна съвместимост).

Глобалният офис на GS1 остава ангажиран в улесняване на работата на GS1 Healthcare за подобряване на процесите в полза на безопасността и качеството на обслужване на пациентите.

„Можем да бъдем много горди от постигнатото досега и да гледаме с увереност към това, което предстои.“ – Мигел Лопера, CEO | GS1 Global Office.

Вижте видео на : https://www.youtube.com/watch?v=QpzKo7m4i30&feature=youtu.be