Регистрация

   1. Регистрация на потребител

В случай, че все още нямате регистрация в нашата системата, натиснете върху иконата “ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ”, след което изберете „Създаване на потребителски профил“. При регистрацията на потребител не е задължително да се въвеждат данните на фирмата, към която работите.

След въвеждане на необходимите данни регистрираният потребител ще получи съобщение по имейл за потвърждение на регистрацията.

  2. Регистрация на фирма за достъп до услугите на GS1 България.

За целта е необходимо първо да е направена регистрация на потребител.  След влизане в системата от менюто в ляво се избира “Регистрирай фирма”. Процесът се извършва в няколко стъпки.

Стъпка 1: Въвежда се обща информация за фирмата (форма на управление, име на български и на английски, предмет на дейността свързана с маркирането на продукти с баркод).

Стъпка 2: Въвеждат се данни за управляващото лице на фирмата (управител, изп. директор или друго от възможностите в падащия списък).

Стъпка 3: Въвеждат се данни за фактура.

Стъпка 4: Посочва се адрес за кореспонденция (адресът може да бъде същия като адреса на регистрация или друг).

Стъпка 5: Въвеждат се данни за контакт с фирмата: телефони, имейл.

Стъпка 6: Кандидатстване за номер – избор на вариант от падащ списък. Възможностите са между фирмени префикси с различни капацитети, номера GTIN13, GTIN8 или GLN. При избор на фирмен префикс е необходимо да се въведе и оборот за определяне на встъпителната вноска. Номерата GLN не могат да се използват за идентификация на търговски и логистични единици.

Стъпка 7: Потвърждаване на регистрацията на фирмата. На екрана се изписват в систематизиран вид данните, които са въведени до момента. Промени могат да се правят преди да натиснете бутона “Потвърждавам”, като се врънете назад.

Стъпка 8: Оторизиране на фирмен потребител. Стъпката предполага посочване на лицето, което получава правото да управлява фирмения профил. Възможни са две опции:

  •   Оторизиран фирмен потребител остава лицето, което регистрира фирмата. За целта се отбелязва „аз“ и се преминава към следващата стъпка за завършване на регистрацията.
  •   За оторизиран потребител се посочва друго лице. При въвеждане на данни за него, последният получава имейл съобщение с искане да потвърди имейл-адреса и задачата да завърши регистрацията.

Стъпка 9: Завършване на регистрацията. За целта е необходимо да се приемат общите условия. Завършването на регистрацията води до генерирането на три документа в профила на фирмата:

  •   Регистрационна карта
  •   Оторизиране на фирмен потребител
  •   Молба за членство

Стъпка 10: Документите се разпечатват, подписват се от управляващия фирмата и в случай при кандидатстване за фирмен префикс заедно с ОПР-то се изпращат до GS1 България, на адрес: 1058 София, ул. Искър 9. Ако фирмата кандидатства за номера GTIN и GLN се изпращат само регистрационната карта, писмото за оторизиран потребител и молбата за членство.

Стъпка 11: При преглед на фирмената стената като състояние на фирмата е отбелязано „За верификация“. Изчаквате да ви бъде издадена проформа фактура, за да направите плащането. Проформата ще бъде качена в сектор “счетоводни документи” на вашата фирма.

Стъпка 12: При преминаване на фирмата в статут „Активна“ получавате възможността за  използването на номерата, определени на вашата фирма.